Analiza SWOT

Amplasare 

Puncte tari

Amplasare în vecinătate municipiului Oltenţa
Amplasare langa coridorul navigabil Dunare
Puncte slabe  
Demografie
Puncte tari
Ponderea majoră a populaţiei din grupa de vârstă adultă peste 50% din totalul populaţiei (56%)
Mortalitate infantila sub media judetului
Puncte slabe
Migraţia populaţiei către alte pieţe de lucru
Lipsa locurilor de muncă în special pt. tineret
Spor natural negativ
Oportunităţi
Crearea locurilor de muncă în comună
Pericole
Intensificarea migraţiei forţei de muncă tinere
Îmbătrânirea populaţiei
Locuințe și terenuri
Puncte tari
Asigurarea cu spaţiu locativ destul de ridicata
Preţul relativ scăzut al unitatilor de locuit
Preţ relativ scăzut al terenului
Existenţa terenurilor libere
Puncte slabe Lipsa alimentarii cu apa si canalizarii
Numărul mic al doritorilor de a construi locuinţe noi
Existenţa terenurilor inundabile
Oportunităţi
Creşterea numărului de investiţii pe terenuri libere
Pericole
 
Dezvoltare economică
Puncte tari
Dezvoltarea în ultimii ani a sectorului serviciilor şi comerţului
Potenţialul suficient de materie primă agricolă pentru industria alimentară
Potential mare de forta de munca in agricultura (60% din totalul populatiei ocupate)
Puncte slabe
Număr relativ redus de locuri de muncă în sectoare altele decât agricultura
Mecanisme, capacităţi şi fonduri publice insuficiente de susţinere economiei locale
Infrastructură de afaceri nedezvoltată
Desființarea unităților agro-industriale de pe teritoriul comunei
Oportunităţi
Posibilitatea accesării de fonduri pentru agricultură şi dezvoltare rurală prin programele de finanţare ale Uniunii Europene, Băncii Mondiale şi a altor instituţii;
Atragerea de investitori
Atragerea investiţiilor externe pe baza Strategiei elaborate
Pericole
 
Utilități publice
Puncte tari

Rezerve suficiente de apă potabilă
Situaţia normală de alimentare cu energie electrica
Nivelul înalt de telefonizare
Proiect SAPARD de modernizare drumuri
Acces la cale de comunicatie navala
Existenţa proiectului de alimentare cu apa

Asigurarea de locuri în şcoli
construirea unei gradinite in incinta scolii nr. 3
Experienţa, calificarea şi vechimea în muncă a marii majorităţi a personalului

Puncte slabe

Calitatea nesatisfăcătoare a apei potabile
Lipsa canalizării
Stare nesatisfăcătoare a drumurilor

Starea fizică a clădirilor şcolilor existente
Lipsa zonei amenajate pentru odihnă
Dotarea insuficientă cu echipament, utilaj medical şi medicamente a instituţiilor medicale
Lipsa mijloacelor tehnice moderne de acces la informaţie
Abilităţi insuficiente de căutare a surselor de finanţare şi de management
Depozit neamenajat de deseuri

Oportunităţi
Construcţia reţelelor de apa şi canalizare
Atragerea investiţiilor externe pe baza Strategiei elaborate
Existenta caii de comunicatie navale
Dezvoltarea sectorului neguvernamental
Instruirea permanentă a consilierilor
Schimb de experienţă prin înrudirea cu alte comunităţi de peste hotare
Pericole
Creşterea preţurilor la gaz, apă şi energie electrică
Posibilităţile reduse ale bugetului local în calitate de investitor în îmbunătăţirea infrastructurii
Micşorarea subvenţiilor de la bugetul de stat
Diminuarea accesului la învăţământul liceal si superior pentru copiii din familiile sărace şi medii
Mediu construit şi natural
Puncte tari
Existenţa monumentelor istorice de importanţă naţională (lista MCC)
Puncte slabe
Starea nesatisfăcătoare a monumentelor
Lipsa unui muzeu
Degradarea spaţiilor verzi pentru odihnă
Existenţa poluării apei şi solului
Lipsa controlului stării de mediu
Oportunităţi
Conştientizarea populaţiei în problema mediului
Pericole
Resurse financiare insuficiente pentru proiectele de protecţie a mediului

Înapoi


Chestionar

Cum vi se pare noul nostru site?

Imi place

Mai trebuie actualizat

Nu imi place

Votează
Campanie informare colectare deseuri din constructii/demolari si deseuri voluminoase